Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

ÜDVÖZÖLJÜK A  BERECKI COMENIUS I-VIII OSZTÁLYOS ISKOLA HONLAPJÁN !

ISKOLAI ESEMÉNYEK 2017

 
2017 BALLAGAS_01.JPG2017 BALLAGAS_02.JPG2017 BALLAGAS_03.JPG2017 BALLAGAS_04.JPG2017 BALLAGAS_05.JPG2017 BALLAGAS_06.JPG2017 BALLAGAS_07.JPG2017 BALLAGAS_08.JPG2017 BALLAGAS_09.JPG2017 BALLAGAS_10.JPG2017 BALLAGAS_11.JPG2017 BALLAGAS_12.JPG2017 BALLAGAS_13.JPG2017 BALLAGAS_14.JPG2017 BALLAGAS_15.JPG2017 BALLAGAS_16.JPG2017 BALLAGAS_17.JPG2017 BALLAGAS_18.JPG
 

Iskolánk nem csupán a gyerekeké, ahol csak tanítás történik, hanem a településeké, melyben partnereink igényeinek, elvárásainak kívántunk  és  kívánunk  megfelelni.

(Ferentzi)

 
Bereck1.jpgBereck aranyeso (1).JPGClipboard01.jpgClipboard02.jpgClipboard03.jpgClipboard04.jpgClipboard05.jpgClipboard06.jpgClipboard07.jpgClipboard08.jpgClipboard09.jpgGradinita II.jpgGradinita I_resize.jpgMartanus.jpgOituz_resize.jpg

Iskolanyítogató

Jó hire van a berecki „Comenius” Iskolának.

Mit is jelent a jó hírnév ?

Elsősorban egy olyan iskolát, ahol a gyerekek lépésről-lépésre fejlődve úgy kerülnek ki a 8.-ik osztály végén, hogy stabilan megállják a helyüket egy erősebb középiskolában is. Egy olyan iskolát, ahol az alapok tényleg alapot, talajt nyújtanak majd számukra a későbbi tudásuk befogadásához.

Nálunk a  gyerekek úgy ülnek be a padba nap, mint nap, hogy közben jól érzik magukat. Biztos vannak rosszabb napok is, (hol nincsenek), amikor minden kicsit nehezebben megy, de általánosságban elmondható, hogy itt a tanárok és tanítók , mindenki azért van és teszi a dolgát, hogy  egy magas színvonalú , de kifejezetten gyerekközpontú , a gyerekek egyéni sajátosságait is szem előtt tartó oktatás történjen.

Eddigi eredményeinkre építve olyan iskola működtetése a célunk, amelyben :

-fejlesztjük a tanulók mindazon képességeit, amelyek nélkülözhetetlenek az életben való boldoguláshoz

-iskolánkban a gyermekek korszerű tudást nyújtó,  sokoldalú és tárgyilagos iskolai oktatásban, szeretetteljes , gyerekközpontú nevelésben részesülnek

-tanulóink gondoskodó, szociálisan  is érzékeny, családias iskolában tanulhatnak

-itt egyéni adottságokra alapozott személyiség és képességfejlesztés zajlik

-a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása és fejlesztése biztosított

-szakköreinkkel igyekszünk a tanulók teljes érdeklődési skáláját  biztosítani

-minden tanulónak sokrétű művészeti tevékenységre van lehetősége (zene, tánc)

-tehetséges tanítványainkat tantárgy- és sportversenyekre is felkészítjük.

Hagyományaink

Szív napja

Comenius –napok

Karácsoyi ünnepségek

Farsangtemetés

Március 15-i ünnepségsorozat

Két keréken egy egészséges életért-biciklitúra

Gyermeknapi kirándulás

Büszkeségeink

Tanulmányi eredmények

Tantárgyversenyeken való részvétel

Sporteredmények

Szakkörök

Kórus

Néptánckör

BarantaRövid iskolatörténet

Bereck római katolikus egyházközségének  „Historia Domusában” az oktatásra vonatkozó első bejegyzés az 1823-as Szepessy-féle decretum egy bizonyos bekezdésének idézése, miszerint „ prolex scholis indonae censentur 85 a mense Decembri usqe Martium scholam frecventant 15„ vagyis: a bejegyzett 85 tanulóból decembertől márciusig 15- en látogatták az iskolát.

A berecki oktatás hagyományait igazolják a Gábor Áron  életútját illusztráló adatok is, miszerint az ágyúöntő az elemi szintű ismereteket Bereckben sajátította el.

Historia Domus 187o-es bejegyzése: Bálint László plébános leírja, hogy a római katolikus  iskola közös iskolává nyilváníttatott.

 1871-ben az egyházi főhatóság a fiúiskolába paptanítónak Jakab Lajos káplánt nevezte ki. A  megjelent tanulók száma 6o volt. A leányiskolába 4o-en jelentkeztek. Képzésüket a helybeli lelkész Lukács Márton tanítóra bizta,  aki egyben községi harangozó is volt. A későbbiek során a fiúiskolában 2 különböző fokozaton oktatják a növendékeket

A berecki oktatás ellenörzésére vonatkozó első bejegyzés 1873- ból való. Az ellenörzést végző Bálint Károly címzetes kanonok, egyházi főtanfelügyelő, „az iskolákat rendben, tisztán és fölszerelve kapta, de gyermekek még nem jelentkeztek volt, dacára minden törvényes lépésnek”.

Az évvégi vizsgákra utaló első bejegyzés 1876 június 2-át említi, amikor a római katolikus felekezeti iskola mindhárom osztályában lezajlott a záróvizsga.

A pedagógusok „továbbképzését” illetően a Historia Domus a háromszéki római katolikus néptanítók vándorgyűléséről számol be. Az említett esemény 1877 május 15.-én zajlott le Bálint Károly kerületi főesperes, kézdiszentléleki plébános és egyházi főtanfelügyelő elnöklete alatt. A berecki összejövetelen részt vettek a kerület plébánosai és 37 tanító. A gyülés szentmisével kezdődött. Az iskolakötelesek közül jelen volt mintegy 12o tanuló. A mise után az iskolában bemutató órák sora kezdődött. Névszerint felsorolt padagógusok: Imre Károly káplántanító , Szántó Lajos kántortanító, Zsigmond Gáspár kántortanító.

1891 novemberében adtak át rendeltetésének a Rácz István- féle  esperesi ház helyén (Bodó Szilárdék tőszomszédságában-ma már nem létezik) a leányiskolát.

1895 október 1-jén  állami iskola kezdi meg  működését 4 tanteremben 4 tanítóval: Gligor Ferenc igazgatótanító, Bernáld Ilona tanítónő, Borbáth János tanító, Papp Lajos állami tanító. Az iskolaszék a következő tagokból állott: elnök-Bálint László plébános, tagok-Balás Pál jegyző, Farkas  Ignác községi bíró, Finta János postamester, Damian Spiridon ortodox esperes, Színi Albert gyógyszerész

1917-ben (I.világháború) az állami elemi iskola szünetelt. Az egyház tulajdonában levő 2 tanterem katonasággal volt tele

A háború után a tanítás 1919 jan 2o-án indult újra az egyház tulajdonát képező két tanteremben. 1919 szeptember 8-án  római katolikus felekezeti iskola kezdte el működését.

A katolikus  felekezeti iskolával párhuzamosan 192o-tól 2 tagozatú állami iskola létesült. Ennek magyar tannyelvű osztályaiban Fenyő Sándor és Finta Viktoria oktattak. Az állami és a felekezeti iskolák egyidőben működtek.

1923-ban látott napvilágot az a vármegyei kezdeményezés, amely állami iskola építését helyezte kilátásba.

1929 november 17- én került sor az egyházközség által építtetett felekezeti iskola megáldására, felavatására. Ez az épület állott  több mint fél evszázadon át a berecki oktatás, később a művelődési élet  szolgálatában 199o-ig,  amíg le nem bontották, helyet biztosítva az új művelődési központ impozáns épületegyüttesének.

Az állami iskola építése (amelyben ma is folyik az oktatás) az 193o-as évek elején kezdődött el és 1937-ben fejeződött be. A mai iskola főépületét 2 szakaszban bővítették: előbb az 196o- as, majd az 197o- es évek végén, amikoris 4 - 4 helyiséggel szaporodott a tantermek száma.

A 2o.-ik század elején óvodai oktatás is létezett Bereckben, amely az iskola udvarán lévő különálló épületben működött. Az 197o-es években, sok hányattatás után, a tanács tulajdonát képező Jancsó- féle házba költözött át az óvoda. Az épület állapota, beosztása nem  felelt meg az elvárásoknak, igényeknek. Az itt tevékenykedó óvónők álma valósult meg 1995-ben azáltal, hogy az eszményi természeti  környezetben megújult az óvodaépület. Korszerű, minden igénynek megfelelő körülményt biztosító oktatási intézmény áll azóta a szülők és a növendékek rendelkezésére.

Az 197o-es évektől a kötelező oktatás időtartamának 1o osztályra való emelése  Bereckben is szerkezeti átalakulásokat eredményezett: beindultak a liceumi oktatás I. fokozatának  IX. és X. osztályai.

1985-ben a IX. és X. osztályok mellett megkezdte működését a liceum  II. fokozatának esti tagozata a kézdivásárhelyi, ma GÁMOK kihelyezett osztályaként.

1995-1996-os tanévben, a helyi nadrággyárral való együttműködés eredményeképpen szakoktatás vette kezdetét

1995-ben sikerült az iskola udvarán egy  új épületet átadni az adminisztratív személyzet számára, raktáraknak is biztosítva megfelelő helyiségeket.

2oo1-ben világbanki támogatásból felújult az iskola épülete.

Helyi kezdeményezésre, 2oo2 november 17-én a Kovászna megye Tanfelügyelőségének  6oo. számú határozata értelmében az iskola felvette a Comenius nevet.

2oo4-ben az iskolára új  nyílászárók kerültek.

2oo4 október 24-én került sor  a sportcsarnok átadására.

2oo7 november 16-án avattuk az iskola bejáratát meghatározó székelykaput, 2oo8 május 16-án pedig  a nagy székelykaput. 

2oo8 augusztus 3o-án  új napköziotthon avatására jelentek meg pedagógusok, szülők, községi és megyei vezetők.

Számok, nevek, események, amelyek megmaradnak egy-egy bejegyzésben, feljegyzésben. Egy közösség oktatással kapcsolatos szemlélete, hozzaállása. Egy intézmény, amely megalakulása óta része a közösségnek. És a közösség részeként-megvalósítója vágyaknak, álmoknak, amelyek többre, jobbra köteleznek.

Az oktatás bemutatásának tartalmazia kell azoknak a személyeknek a felsorolását, akik ezt az oktatási intézményt szervezték-vezették az évek során. Álljon itt tehát az általunk ismert igazgatók névsora:

 Gligor Ferenc igazgatótanító- 1895

 Palkó Ferenc

Bánffy István(1952-1958)

Bedő László(1958-1959)

Soós Zoltán (1959-1973 augusztus 31)

Demeter Márton (1973 szeptember 1- 1984 augusztus 31)

Ferentzi László István (1984 szeptember 1- 2o13 augusztus 31)

Páva Zoltán Tibor (2o13 szeptember 1-től)

                                                        Összeállította Ferentzi László István

INTÉZMÉNYEINK:

 

COMENIUS I-VIII OSZTÁLYOS ISKOLA

Cím: Bereck, Iskola utca 521 sz., irányítószám:527060,

Kovászna megye, tel/fax:0267-368028

Alegységek: - I-IV osztályos iskola, Martonos, tel. 0267-368146

- I-VIII osztályos iskola, Ojtoz , tel. 0267-368106

- Pinocchio óvoda, Bereck

- Napközi otthon, Bereck

- Óvoda, Martonos,

- Óvoda, Ojtoz

 

Az évek rohannak, jó páran már nincsenek az élők soraiban, közülünk, kik kereken 55 évvel ezelőtt végeztük elemi iskolás tanulmányainkat. Lehetséges, hogy egyeseknek nem volt, vagy idővel elkallódott a mellékelt emlékképe. Gyerekeik,unokáik stb. számára  szántam közzé tenni.

Németh Zoltán, Csikszereda

Motto:

„Pentru fiecare om viaţa sa este o şcoală de la leagăn până la mormânt, tot ce suntem, ce facem, ce gândim, vorbim, auzim, dobândim, posedăm, nu este altceva decât o anumită scară pe care urcăm din ce în ce mai mult, spre a ajunge cât mai sus, fără însă a putea atinge vreodată suprema treaptă. „

(Comenius)

I. Obiective

1. Stimularea cuprinderii într-o formă de şcolarizare şi îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie a tuturor elevilor

2. Prevenirea şi corectarea abandonului şcolar şi îmbunătăţirea ratei succesului pentru toţi elevii din şcoală în vederea accederii la un nivel de învăţământ liceal şi integrării cu succes în viaţa socială.

3. Preocupare pentru pregatirea elevilor pentru evaluarea naţională

4. Asigurarea eficienţei bibliotecii în pregătirea elevilor, în perfecţionarea profesorilor şcolii

5. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane prin utilizarea optimă a potenţialului uman

6. Optimizarea relaţiei şcoala – comunitate

II.Oferta şcolii noastre

-cadre didactice calificate, titulare,bine pregatite şi ancorate în realitatea educaţională

-asigurarea calităţii actului educaţional

-comunicare permanentă cu elevii şi parinţii acestora

-relaţii de colaborare şi susţinere financiară din partea Primăriei

-relaţii de colaborare cu biserica

-activităţi opţionale:

-Prietenul meu, calculatorul

-Educaţia pentru sănătate -

III.Cu ce ne mâdrim:

Rzultate excelente la învăţătură:

Participarea la concursuri pe discipline

Activitati extracurriculare

-handbal, fotbal, atletism

-ansamblu coral

-participari la concursuri Cu viata mea apar viata

Prietenii pompierilor

Sanitarii pricepuţi

Excursii, vizite la muzee, sebăi cu ocazia diferitelor evenimente


 

Şcoala – trecut şi prezent

Referiri la învăţământul din comuna Breţcu există în “Historia domus ecclesiae parochialis rom.chat.oppidi Bereck. Inchoato anno 1869 per Alexius Kovács parochus” şi protocoalele sinodului parohial al Bisericii Ortodoxe. Din aceste documente reiese că Biserica a avut întotdeauna un rol deosebit, am putea spune hotărâtor, în formarea tinerelor vlăstare ale comunităţilor română şi maghiară din Breţcu, localitatea cu rang de oraş din 1426 până în 1880.

         Probabil că sub oblăduirea celor două biserici au funcţionat instituţii de învăţământ din cele mai vechi timpuri. Vitregiile istoriei însă au distrus documentele referitoare la învăţământul din comună. Astfel se explică faptul că abia din prima jumătate a sec. al XIX-lea există documente scrise. În “Historia domus” prima consemnare referitoare la învăţământ datează din 1823 şi precizează că “prolex scholis idonae censentur 85 a mense Decembri usque Martium scholam frecventant 15”. Educarea copiilor s-a realizat în instituţii distincte pentru băieţi şi fete atât în ciclul primar cât şi în cel gimnazial. În documentul amintit există procese verbale prin care se fac aprecieri la întreţinerea clădirilor, calitatea predării şi frecvenţa elevilor. Este demn de reţinut că de-a lungul deceniilor s-au făcut eforturi pentru menţinerea la cursuri a elevilor. Documentul citat conţine un pasaj care atestă existenţa unei activităţi metodice coordonate de biserică

 În ceea ce priveşte şcoala confesională ortodoxă, putem spune că începuturile ei, ca şi în cazul celei de confesiune catolică, se pierd în negura timpurilor. Într-un protocol “luat în şedinţa Sinodului parohial ordinal ţinut la 30 ianuarie 1895 în biserica greco – orientată cu hramul Sf. Ierarh Nicolae din Breţcu, punctul VI, este menţionată o”rugare” a domnului Vasile Fenechi prin care arată că ar voi a face un oaresi care venit şcoalei prin edificarea unui edificiu pentru boltă cu 2 încăperi şi pivniţă. ” Cererea a fost refuzată pentru că  curtea şcoalei … fiind acel loc a se folosi exclusiv în interesul şcoalei ca atare pentru recrearea şcolarilor în timpul liber şi ca teritoriu de gimnastică.

Prin organizarea lor şcolile confesionale erau puse sub directa îndrumare şi supraveghere a preotului, acesta fiind răspunzător, alături de întreaga obște creștină de bunul mers al procesului  intructiv – educativ al copiilor care frecventau şcoala. De altfel, preotul avea pe lângă calitatea de paroh şi pe aceea de preşedinte al “scaunului şcolar”.

 În comuna Breţcu din 1920 a funcţionat şi şcoală confesională şi şcoală de stat. Școala de stat a funcţionat cu 2 secţii: cu limba de predare mahgiară şi română. Actuala clădire a şcolii s-a construit între anii 1930 şi 1937. La aceasta au fost adăugate în 1960 patru săli de clasă, iar în 1970 alte patru. Din 1910 până în anii 1950 la Breţcu pe lângă şcoala de stat a funcţionat un internat pentru elevii de gimnaziu din satele aparţinătoare Oituz şi Mărtănuş. În anii 1970 au fost înfiinţate clase liceale treapta I cu profil mecanic şi agricol. Din 1985 au funcţionat clase liceale – invățământ seral până în 1991. Între 1995-98 a funcţionat o clasă complementară de industrie uşoară, iar din 1997 o clasă de şcoală profesională, profil confecţii.

         Grădiniţa cu program normal  funţionează într-o clădire reabilitată în 1995 şi dotată conform celor mai înalte exigente. În acelaşi an s-a construit o clădire destinată iniţial serviciului administrativ (atelier de întreţinere, magazii), dar prin împejurări de forţă majoră s-a dat în folosinţă Gădiniţei cu program prelungit. Clădirea a fost amenajată pentru această destinaţie între anii 1997-1998 (introducerea apei, amenajarea grupului sanitar).

         Anul 2001 a adus schimbări radicale în ce priveşte clădirea şcolii: prin programul de reabilitare a şcolilor din mediul rural, finanţat de Banca Mondială în valoare de  5 miliarde lei, s/au efectuat  lucrări de consolidare, modernizare. Astfel primii ani ai mileniului III au ridicat instituţia noastră în rândul celor mai frumoase şi moderne şcoli din ţinut. Festivitatea de botez a fost prilejuită de darea în folosință a clădirii după lucrările de reabilitare. Din 17  noiembrie 2002, conform deciziei nr.600 a Inspectoratului Școlar al jud.Covasna, unitatea noastră de învățământ poartă numele de Comenius.

         A urmat un alt episod de modernizare a instituției școlare: în 2004 au fost schimbate ferestrele școlii , ca urmare a unei fructuoase colaborări Școală-Inspectoratul Școlar al județului Covasna –Primăria comunei Brețcu.

         În același an,  pe data de 24 octombrie, a avut loc darea în folosință a sălii de sport în prezența prefectului județului Covasna și a președintelui Consiliului județean.

         La 16 noiembrie 2007 a fost inaugurată poarta monumentală de la intrarea școlii în prezența secretarului de stat Pasztor Gabriella și a inspectorului general al județului.

         În 2008, cu ocazia zilelor comunei, pe data de 30 august s-a inaugurat noua  clădire a Grădiniței cu Program Prelungit. La acest eveniment au fost prezenți Excelența Sa Fuzes Oszkar, ambasadorul Ungariei și d-na Keresztely Irma, inspector școlar general la IȘJ Covasna.

         Cele enumerate mai sus sunt tot atâtea cifre, nume, evenimente, care au rămas posterității prin însemnări făcute în diferite documente. Sunt forme de manifestare ale atitudinii comunității față de soarta învățământului din localitate.Totalitatea lor constituie o cronică a școlii din comuna Brețcu, de la înființarea ei până în prezent. Și ca parte a comunității, este mijloc de realizare a dorințelor, viselor care ne îndeamnă spre mai mult, spre  mai bine.

O prezentare a instituției  de învățământ din localitate nu este completă fără a evidenția numele  persoanelor care s-au aflat în fruntea ei de-a lungul anilor. Documentele existente au păstrat lista directorilor:

 Gligor Ferenc

Szántó Lajos

Bánffy István

Palkó Ferenc

Soós Zoltán (.......-1973.augusztus 31)

Demeter Márton (1 septembrie 1973- 31august 1984)

Ferentzi László István (1septembrie 1984- 31august 2013)

Páva Zoltán Tibor (de la 1 septembrie 2o13)

și lista directorilor adjuncți:

                            Hagiu Maria

                            Băjan Alexe  (....august 1977)

                            Tărlungeanu Aurel (1 septembrie l977-31 august 1983)

                            Szocs Maria (1 septembrie 1983-31 august 1999)

                            Boroș Nicolae(1 septembrie 1999-31 august 2004)

                            Movileanu Ioan (de la 1 septembrie 2004...)

                                                        Întocmit,

Ferentzi László István


 

Search

Language