Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Orașul Baraolt anunţă concurs de proiecte în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele desfășurate în perioada cuprinsă între  semnarea contractului și data de 15.12.2020, pentru programele, proiectele şi acţiunile culturale și sportive (Promovarea sportului de performanță) .

Solicitanţii trebuie să fie persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii ori fundaţii constituite conform legii –  cu sediul pe raza teritorial administrativ al Ora;ului Baraolt

Sprijinul minim acordat la toate proiectele este de 1.000 lei, iar aportul propriu necesar este de minim 10% din valoarea sumei acordate.

Un solicitant poate să depună cel mult 2 proiecte.

La elaborarea documentaţiilor şi la derularea finanţării se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

La prezentarea proiectelor privind programele şi proiectele culturale se vor avea în vedere prevederile O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare.

La proiectele pentru programe şi manifestări sportive se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului Ministerului Tineretului și Sportului nr. 664/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectele se depun până la data de 30.03.2020, orele 12.00.

Având în vedere că evenimentele sportive demarează de la începutul anului și promovarea lor trebuie să se desfășoare din timp, în conformitate cu art.20 alin.2 din Legea nr.350/2005 am impus accelerarea aplicării procedurii de selecție de proiecte prin reducerea numărului de zile pentru depunerea proiectelor.

Proiectele pot fi depuse personal la registratura Primăriei Orașului Baraolt.

Cererile de finanţare depuse cu întârziere şi cele care nu corespund prezentului anunţ nu vor fi luate în considerare.

Rugăm ca solicitanţii să depună documentaţiile astfel ca cele două exemplare completate din foaia „Actele necesare pentru a participa la licitaţie de proiecte” să fie accesibile la registrare.

Documentaţia de proiect va fi depusă îndosariată  în dosar din plastic cu şine.

În cursul procedurii de evaluare a propunerilor de proiecte, autoritatea finanțatoare poate solicita clarificări și completări ale documentelor depuse de beneficiari pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate.

Atragem atenţia solicitanţilor că suma acordată va fi virată de către Orașul Baraolt numai după încheierea contractului şi după decontare. La o solicitare bine întemeiată se poate acorda şi sume în avans. Documentaţia de decont financiar va cuprinde atât sprijinul acordat cât şi aportul propriu care  constă din venituri proprii obţinute din surse nebugetare ( sponsorizări, donaţii, cotizaţii, etc ) Se va prezenta şi bugetul total al proiectului.

Cheltuieli eligibile sunt cele stabilite în reglementările legale de mai sus, respectiv cele precizate în contract.

Nu se admit la justificare facturi emise sau plătite înainte de data semnării contractului de sprijin financiar.

            Documentaţia de finanţare şi documentaţia de decont se publică pe site-ul Orașului Baraolt www.primariabaraol.ro și se pot descărca din meniul Proiecte.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Primăria Orașului Baraolt.

Programul anual de finanţare, respectiv anunţul de participare au fost publicate în Monitorul Oficial al României nr. 38/28.02.2020 respectiv nr. 44/09.03.2020,  partea a VI-a.

Search

Language